.

 Rss

Atliekų tvarkymui

Priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

 Veiklos vykdytojas techninės priežiūros ir remonto veikloje susidariusias atliekas: 

 • turi tvarkyti taip, kad jos nepatektų į aplinką;
 • privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje;
 • turi perduoti atliekų tvarkytojams ir turėti atliekų atidavimą pagrindžiančius dokumentus;
 • tvarkydamas komunalines atliekas privalo naudotis savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis ir rūšiuoti atliekas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 Veiklos vykdytojas privalo rūšiuoti, laikinai laikyti, supakuoti vežimui pavojingąsias atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai: 

 • pavojingosios atliekos turi būti rūšiuojamos pagal atskiras rūšis ir laikinai laikomos sandariuose, atspariuose laikomoms medžiagoms konteineriuose ar pakuotėse;
 • visi laikinai laikomų, supakuotų vežimui pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti;
 • pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė turi būti parengta pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma ir atspari aplinkos poveikiui: 
 • pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;
 • pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais;
 • pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką;
 • perduodant pavojingąsias atliekas vežėjui, būtina Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka pildyti pavojingųjų atliekų lydraštį.

Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas neapriboja fizinių ir juridinių asmenų teisių imtis papildomų priemonių, užtikrinančių saugų atliekų saugojimą, atsižvelgiant į jų savybes ir kiekį. 

Veiklos vykdytojas privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 4, 5 priedus  ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas vadovaujantis taisyklių 6 ir 7 priedais . 

Veiklos vykdytojas, be nustatyta tvarka išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingas atliekas gali saugoti ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, o pavojingas – ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo jų susidarymo dienos šių atliekų susidarymo vietoje. 

Veiklos vykdytojas, kurio veikloje susidaro baterijų ir akumuliatorių atliekos, privalo turėti specialius konteinerius baterijoms ir akumuliatoriams, kaip nustatyta Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse. 

Draudžiama alyvų atliekas deginti buitiniuose katiluose, skirtuose patalpoms šildyti. Alyvų atliekų deginimui taikomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290), šiai veiklai būtina turėti nustatyta tvarka išduotą galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. 

Veiklos vykdytojas privalo priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingąsias ir pavojingąsias atliekas. Jas grąžinti transporto priemonės savininkui ar naudotojui draudžiama. Šis punktas netaikomas pakartotiniam naudojimui tinkamoms detalėms. 

Institucijos, kontroliuojančios aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui laikymąsi, gali tikrinti techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškas, naudotų atsarginių dalių ir medžiagų pirkimo dokumentus, atliekų susidarymo apskaitos žurnalą norėdamos nustatyti susidarančias atliekas, atliekų kiekį ir jų tvarkymą. 

Jei tinkamos pakartotiniam naudojimui transporto priemonių dalys yra perduodamos transporto priemonės savininkui ar naudotojui, turi būti užpildomas Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo aktas pagal Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo 4 priedą. Šis aktas turi būti pildomas 2 egzemplioriais: vienas perduodamas transporto priemonės savininkui ar naudotojui, o kitas lieka veiklos vykdytojui. Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo aktas nepildomas perduodant tinkamas naudojimui padangas. 

Pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus, nepavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai – ne trumpiau kaip trejus metus Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 

Čia pateikti tik pagrindiniai reikalavimai atliekų tvarkymui. Jei norite sužinoti, ar Jūsų autoservisas atitinka reikalavimus, galime atlikti Jūsų įmonės  nemokamą aplinkosauginį vertinimą.