Statybines atliekas tvarkykime atsakingiau

2014 metų rugpjūčio 28 d. buvo patvirtintas statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas (Žin., 2014, Nr. 2014-11431). Statybos ir griovimo darbus atliekančios bendrovės nuo 2014 metų rugsėjo 15 d., kaip nustato patikslintos taisyklės, privalo statybvietėje ne tik rūšiuoti, bet ir atskirai laikyti šias susidarančias atliekas:

komunalines − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

inertines − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamas atliekas, antrines žaliavas − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

pavojingąsias atliekas − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

netinkamas perdirbti atliekas (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos.

Tinkamiausias būdas tvarkyti atliekas – rūšiuoti į atskirus konteinerius ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė ir gali būti skiriama kelis tūkstančius litų siekianti bauda.