Vertinimo ataskaita aplinkos poveikiui

Parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

PDF: Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

Dėl UAB „Terra recycling“ planuojamos ūkinės veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo galimybių leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Terra recycling“, Draugystės g. 4A, Valčiūnai, LT-13220 Vilniaus r., tel. 869807414.
 2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas (Rengėjas): UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96 Vilnius, tel. 852761679.
 3. PŪV pavadinimas: pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas.
 4. PŪV vieta: Vilniaus r., Nemėžio sen.
 5. PŪV aprašymas: UAB „Terra recycling“ PŪV – tai pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso išplėtimas: surinkimas/supirkimas, vežimas, įvežimas (importas), išvežimas/eksportas, atliekų paruošimas naudoti ar šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas, organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas, metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas, kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas, pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas, atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, atliekų laikymas.
 6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, paviršinių nuotekų monitoringas.
 7. Pateiktos PAV subjektų išvados:
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2018-02-21 raštu Nr. (10-11 14.3.3 E)2-6748 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.
 • Vilniaus rajono savivaldybės administracija pritarė PAV ataskaitai ir veiklos galimybėms 2018-05-18 raštu Nr. A33(1)-3628-(4.15) su sąlyga, jog nuo gyvenamųjų teritorijų pusės bus numatyta 2-3 metrų pločio želdynų juosta bei aklina tvora.
 •  Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017-10-10 raštu Nr. 3S-565 (8.9) pritarė PAV ataskaitai.
 •  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2018-05-07 raštu Nr. (9.38-A)2V-872 pritarė veiklos galimybėms.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos (Nemėžio seniūnija) skelbimų lentoje (2017-04-26), laikraščiuose „Laisvas laikraštis“ (2017-04-29) ir „Lietuvos aidas“ (2017-04-29), Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) tinklalapyje (2017-04-27). Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje (2017-10-16), laikraščiuose „Lietuvos aidas“ (2017-10-21) ir „Laisvas laikraštis“ (2017-10-21). Su PAV ataskaita sudarytos galimybės susipažinti UAB „Terra recycling“, PAV dokumentų rengėjo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bei Nemėžio seniūnijos patalpose. PŪV organizatorių iniciatyva 2017-11-18 buvo suorganizuotas viešas susirinkimas dėl PAV ataskaitos. Susirinkime dalyvavo visos suinteresuotos pusės. AAA savo tinklalapyje www.gamta.lt apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2017-05-23. Iš visuomenės buvo gauti pasiūlymai dėl PAV ataskaitos. Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2018-06-20 14.00 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, adresu V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav. Susirinkime dalyvavo visos suinteresuotos šalys. Susirinkimo protokolas 2018-06-26 Nr. A7-12.

AAA išvada – PŪV – neleistina. Sprendimas priimtas 2018-10-09 Nr. (30.1)-A4-8085. PŪV užsakovas apie priimtą sprendimą dėl PŪV galimybių turi informuoti visuomenę Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos apraše, nustatyta tvarka ir raštu informuoti AAA apie atliktą visuomenės supažindinimą. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo kompleksas aplinkosauginiu požiūriu yra potencialus taršos šaltinis, kuris keltų grėsmę tiek aplinkai, tiek visuomenės sveikatai ir saugumui; veiklos vykdytojas nesvarstė kitos PŪV vietos alternatyvos; visuomenė prieštarauja PŪV; kyla potenciali grėsmė gyventojams ir jų sveikatai ar turtui gaisro ar kitos ekstremalios situacijos atveju; dėl PŪV galimas netiesioginis kvapų poveikis visuomenės sveikatai, nes net neviršijantis kvapo koncentracijos ribinės vertės jis sukelia didelį gyventojų nepasitenkinimą, diskomfortą, gyvenimo kokybės pablogėjimą; nesiekiama naudoti pažangių pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo technologijų; artimos ribinei vertei kietųjų dalelių koncentracijos taip pat rodo, kad PŪV galimas potencialus oro taršos šaltinis.

Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: AAA , A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 870662008, el. p. aaa@aaa.am.lt; pas Rengėją: UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96 Vilnius, tel. 852761679, el. p. info@biosistema.ltwww.biosistema.lt.