AR DĖL ORO TARŠOS PAŽEIDIMŲ BUS STABDOMA VEIKLA? REIKALAVIMAI ORO TERŠĖJAMS 2024 M.

AR DĖL ORO TARŠOS PAŽEIDIMŲ BUS STABDOMA VEIKLA? REIKALAVIMAI ORO TERŠĖJAMS 2024 M.

Žiniomis dalinasi

EDITA VINCEVIČIŪTĖ

UAB Biosistema aplinkosaugos specialistų grupės vadovė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro magistrantė, turinti daugiametę praktinę aplinkosauginės dokumentacijos rengimo patirtį. Dirba įmonėje, kuri nuo 2004 m. teikia nuolatinės aplinkosauginės dokumentacijos rengimo paslaugas šimtams Lietuvos ir užsienio įmonių.

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės vadovo pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis kaupiama – keturiolika metų.

APIE SEMINARĄ

Dažnai susiduriame su nuomone, kad oro aplinkos apsaugos reikalavimai yra privalomi tik dideliems gamybiniams objektams, tačiau net ir mažiausiai įmonei su vienu „nykštukiniu“ oro taršos šaltiniu gali būti privaloma daugybė reikalavimų: inventorizavimas, ženklinimas, laboratorinė kontrolė, apskaita, mokesčiai už aplinkos teršimą ir kt.

Primename, kad pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, veikla gali būti sustabdyta bent 3 kartus nustačius TIPK ar Taršos leidimo sąlygų pažeidimus (pvz.: viršijus leistinos oro taršos) ar leidimo sąlygų pažeidimo nepašalinus 6 mėnesius.

Patiksliname, kad nuo 2025 metų oro teršalų monitoringą pagal patvirtintas programas galės vykdyti tik tos laboratorijos, kurios bus akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025.

Aktualūs pakeitimai 2024 metais dėl pakeistų teisės aktų:

 • Aplinkos apsaugos įstatymas;
 • Aplinkos monitoringo įstatymas;
 • Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės;
 • Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos;
 • Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės;
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklės;
 • Kiti teisės aktai.

TEMOS

 1. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė 2024 metais. Atvejai, kada stabdoma įrenginio veikla. Išplėsti valstybinių aplinkosauginių patikrinimų klausimynai. Patikslinta baudžiamoji atsakomybė už aplinkosauginius pažeidimus. Mažareikšmiai pažeidimai – jokios baudos?
 2. Kas privalo atlikti aplinkos oro teršalų inventorizaciją? Kilnojamieji kurą deginantys įrenginiai.
 3. Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas.
 4. Leidimai teršalų išmetimui į aplinkos orą.
 5. Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, monitoringas.
 6. Kaip pagal reikalavimus įrengti oro teršalų matavimo vietas?
 7. Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, apskaita. Ar visiems ji privaloma?
 8. Kiek iš viso yra metinių oro taršos ataskaitų ir iki kada jas privaloma pateikti?
 9. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir iš mobilių taršos šaltinių deklaravimas.
 10. Rizikų valdymas versle. Kaip sklandžiai vykdyti ūkinę veiklą, nepažeidžiant naujausių aplinkosaugos reikalavimų?

Programa: 

Registracija: 9:30 – 10:00
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00

Seminaro trukmė: 10:00 – 15:45

Pertrauka: 14:30 – 14:45

Datos ir vieta:

2024-04-11, nuotoliniai mokymai/Countline mokymų salė


Papildoma informacija:

Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: Ar dėl oro taršos pažeidimų bus stabdoma veikla? Reikalavimai oro teršėjams 2024 m. (countline.lt)