Autoservisams

Visi paslaugas teikiantys autoservisai privalo laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, keliamų darbų vietai, atliekų ir nuotekų tvarkymui bei oro apsaugai. Paslaugų teikėjai įpareigojami viešame GPAIS sąraše teikti informaciją apie vykdomas veiklas.

Šie ir bendrieji paslaugų teikimo tvarkos reikalavimai nuo 2024 m. gegužės 1 dienos įtvirtinami juos vienijančiame teisės akte – Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų apraše.

Tinkamai vykdoma autoservisų aplinkosauginė dokumentacija, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais atspindi ir tinkamai vykdomus aplinkosauginius reikalavimus. O kiekvienais metais autoservisuose institucijų atliekami planiniai bei neplaniniai patikrinimai primena apie jų kontrolę kasdien vykdomos veiklos metu.

Įmonėms, vykdančioms transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, siūlome:
  • vesti atliekų susidarymo apskaitą (naudojantis GPAIS) ir atsakingai institucijai teikti atliekų susidarymo ataskaitas;
  • rengti, tikslinti ir atsakingai institucijai teikti veiklos vykdytojų, vykdančių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijas;
  • rengti ir atsakingai institucijai teikti duomenų apie naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) ataskaitas;
  • aprūpinti lipdukais, skirtais tinkamam talpų su pavojingomis atliekomis ženklinimui;
  • sudaryti ir papildyti cheminių medžiagų bei preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines;
  • rengti ir atsakingai institucijai teikti duomenų bei informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus ataskaitas;
  • dalyvauti ir atstovauti klientui patikrinimuose, kuriuos atlieka institucijos, atsakingos už valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.

Nuolatinės priežiūros kaina yra sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).

Jei norite sužinoti savo autoserviso nuolatinės priežiūros kainą, Jums pageidaujant galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.