Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „BIOSISTEMA“ (įmonės kodas: 300063053) rinkti ir naudoti jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžta šioje Privatumo politikoje. UAB „BIOSISTEMA“, siekdama tinkamai administruoti jūsų užklausas, naudoja jūsų asmens duomenis, įskaitant jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kitą kontaktinę informaciją, kurią jūs pateikiate mums, siųsdami užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB „BIOSISTEMA“ jokiu būdu neparduoda ir neperduoda jūsų asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti jums savo prekių ar paslaugų per UAB „BIOSISTEMA“ valdomas elektronines sistemas. UAB „BIOSISTEMA“ nenaudoja jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. UAB “BIOSISTEMA” turi teisę naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavusi jūsų sutikimą.

UAB „BIOSISTEMA“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

UAB „BIOSISTEMA“, tvarkydama ir saugodama jūsų asmens duomenis, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar atskleidimo, o taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau –  Reglamentas (ES) 2016/679) nustatytais reikalavimais.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

  • Apdoroti jūsų užklausas;
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik gavus jūsų sutikimą.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

  • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų nuostatų;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
  • UAB „BIOSISTEMA“, gavusi jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų kreipimosi dienos, pateiks jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami elektroniniu paštu info@biosistema.lt;
  • UAB „BIOSISTEMA“ nariai/klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir jų pateiktų duomenų perkėlimu arba panaikinimu. Tokie prašymai įvykdomi per 30 kalendorinių dienų nuo laiško gavimo elektroniniu paštu info@biosistema.lt dienos.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams/klientams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „BIOSISTEMA“ gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis elektroniniu paštu info@biosistema.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-07-17.