Nuolatinė aplinkosauginė priežiūra

Teikiame nuolatinės aplinkosauginės priežiūros ir kitas aplinkosaugines paslaugas:
 • Nemokamai atliekame įmonių aplinkosauginį vertinimą;
 • Konsultuojame įvairiais aplinkosauginiais klausimais;

Pildome ir teikiame atsakingoms institucijoms aplinkosauginius dokumentus:

 • Aplinkos oro apsaugos metines ataskaitas;
 • Kuro ir iš kurą deginančio įrenginio į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos metines ataskaitas;
 • Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registracijos duomenis ir organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos metines ataskaitas;
 • Ataskaitas apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas bei tokios įrangos inventorizacijos ataskaitas;
 • Atliekų susidarymo apskaitos žurnalus naudojantis GPAIS;
 • Atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas naudojantis GPAIS;
 • Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijas;
 • Atliekų svorio nustatymo metodikas;
 • Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus naudojantis GPAIS;
 • Supaprastintos atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus naudojantis GPAIS;
 • Atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas naudojantis GPAIS;
 • Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarkas;
 • Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalus;
 • Vandens naudojimo apskaitos metines ataskaitas;
 • Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas;
 • Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenis;
 • Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijas;
 • Mokesčio už už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas;
 • Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines;
 • Duomenis ir informaciją apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus;
 • Kitus aplinkosauginius dokumentus.

Paslaugų kaina yra sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).

Jei norite sužinoti, ar Jūsų įmonės veikla atitinka reikalavimus, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.