Nuolatinė aplinkosauginė priežiūra

Teikiame nuolatinės aplinkosauginės priežiūros ir kitas aplinkosaugines paslaugas:
 • Nemokamai atliekame įmonių aplinkosauginį vertinimą;
 • Konsultuojame įvairiais aplinkosauginiais klausimais;
 • Konsultuojame mokesčio už aplinkos teršimą (iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių bei gaminių ir pakuočių atliekomis) deklaracijų pildymo klausimais;
 • Pildome ir teikiame atsakingoms institucijoms Valstybinę statistinę ataskaitą (Forma Nr.1  Vanduo) ir Aplinkos oro apsaugos metinę ataskaitą (Forma Nr. 2  Atmosfera);
 • GPAIS sistemoje vedame atliekų tvarkymo, atliekų susidarymo, teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių ir tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitas bei teikiame ataskaitas atsakingoms institucijoms;
 • GPAIS sistemoje vedame gaminių (alyvos, transporto priemonės ir kt.), tiekiamų LR vidaus rinkai apskaitą, ir teikiame ataskaitas atsakingoms institucijoms;
 • Sudarome ir atnaujiname cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bei informacijos suvestines ir teikiame ataskaitas atsakingoms institucijoms;
 • Pildome duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) formas AM1 ir AM2 bei teikiame ataskaitas atsakingoms institucijoms;
 • Aprūpiname lipdukais, skirtais tinkama talpų su pavojingomis atliekomis ženklinimui;
 • Dalyvaujame ir atstovaujame klientui patikrinimuose, kuriuos atlieka institucijos, atsakingos už valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę;
 • Ir kita.

Paslaugų kaina yra sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).

Jei norite sužinoti, ar Jūsų įmonės veikla atitinka šiuo metu galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, siūlome atlikti nemokamą aplinkosauginį vertinimą.