GPAIS

UAB „Biosistema“ aplinkosaugos specialistai veda visą aplinkosauginę dokumentaciją Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS):
 • Atliekų susidarymo;
 • Atliekų tvarkymo;
 • Pakuočių;
 • Apmokestinamųjų gaminių;
 • Elektros ir elektroninės įrangos;
 • Alyvų;
 • Transporto priemonių.

Kreipkitės į UAB „Biosistema“ aplinkos apsaugos specialistus dėl nemokamo aplinkosauginio įvertinimo. Atsakysime į visus iškilusius klausimus bei pateiksime aptiktų trūkumų šalinimo sprendinius.

VIENINGOS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS (GPAIS) NAUDOTOJAMS
Informacija apie GPAIS sistemos veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis*:

Šiuo metu neveikia įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius. Ir įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas per surinkėją.
Planuojama sutrikimų pašalinimo data: 2019-02-01.

GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys. Įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.

Aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (E-tar sistema), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

Jei susiduriate su įrodančių dokumentų išrašymo trikdžiais, nenurodytais 2018-12-07 pateiktame pranešime, el. laiško, adresuoto pagalba@gpais.eu, temoje prašome nurodyti raktinius žodžius „BLOKUOJAMAS ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS“.
_____________
*Informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis skelbiama vadovaujantis Aprašo 3 punktu

Bendroji pagalbos dėl GPAIS naudojimo teikimo tvarka:

Jei susiduriate su problema naudodami GPAIS sistema – rekomenduojame pirmiausia patikrinti informaciją interneto tinklapiuose www.gamta.ltwww.gpais.eu, kuriuose teikiami  pranešimai apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis, galbūt apie Jums aktualų sutrikimą duomenys jau mums pateikti ir klausimas jau nagrinėjamas.

Jei nurodytuose tinklapiuose nerandate pranešimo apie sutrikimą ar techninę kliūtį, su kuriuo (kuriais) susidūrėte, praneškite apie sutrikimą el. paštu pagalba@gpais.eu.

Pranešimą el. paštu galite teikti ir kitais atvejais.. Jei manote, kad turite papildomos informacijos, susijusios su GPAIS veiklos sutrikimu ar technine kliūtimi, apie kurį (kuriuos) yra viešai paskelbta.

Teikdami pranešimus apie GPAIS veiklos sutrikimus, kuo tiksliau apibūdinkite sutrikimą, su kuriuo susidūrėte, aprašykite Jūsų IS atliktų veiksmų seką, pridėkite ekranvaizdžius, nurodykite laiką, kada pastebėjote sutrikimą, jei žinote, aprašykite, kokių veiksmų, teisės aktais priskirtų įpareigojimų negalite atlikti (pvz. „vėluojame teikti ataskaitą XX dienų“).

Sutrikimais turėtumėte laikyti ir mus informuoti apie Jums žinomus šiuos atvejus:

 • Neautorizuotą prisijungimą (įskaitant ir tyčinį ir netyčinį), neautorizuotą elektroninės informacijos, kito naudotojo prisijungimo duomenų naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą;
 • Galimybes neteisėtai prieiti prie informacinių technologijų sistemos ar jos dalių (pvz. pastebėjote, kad galite matyti ne savo paskyrą);

Kiti atvejai:

 • Nesėkmingą bandymą pasiekti IS teikiamas elektronines paslaugas (pvz.: Jums neleidžia prisijungti prie GPAIS sistemos, neaktyvūs laukeliai, turintys leisti Jums patvirtinti atliktus veiksmus, paslaugas pasiekiate, tačiau sugaištate daug laiko);
 • Taikomų apsaugos priemonių pažeidimus ar trūkumus;
 • Techninės įrangos ar duomenų, leidžiančių prisijungti prie Registro, IS, praradimą, kai galimai techninę įrangą ar duomenis gali perimti trečiosios šalys (vagystės, prisijungimui naudojamų duomenų pametimas);
 • Įsilaužimą į kompiuterinę sistemą.

Visi pranešimai yra automatiškai registruojami GPAIS apskaitos sistemoje

Teikdami pranešimus (paklausimus, pranešimus apie veikimo sutrikimus ar problemas) el. paštu pagalba@gpais.eu įsitikinkite, kad:

 • Jūsų pranešime yra Jūsų kontaktiniai duomenys: nurodykite savo vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę, telefono Nr., kuriuo, esant poreikiui galima su Jumis susisiekti.
 • Atsakymai Jums bus teikiami el. paštu, kurį naudodami pateikėte pranešimą.
 • Jei kreipiatės prašydami pateikti, patikslinti duomenis, susijusius su kitais fiziniais asmenimis arba, jei esate informuoti, numanote, kad duomenys yra susiję su įmonės, apie kurią teiraujatės, komercine paslaptimi, kad Jūsų pranešimą galėtume nagrinėti, turite būti asmuo, paskirtas atstovauti fizinius ar juridinius asmenis GPAIS informacinėje sistemoje, arba su pranešimu (paklausimu) turėtumėte iš karto pateikti Jūsų atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

Pranešimai nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su GPAIS paskirtimi, apibrėžta GPAIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-20 įsakymu Nr. D1-976 (E-tar).

Jei nesate asmuo, įpareigotas teikti duomenis GPAIS ar asmuo, naudojantis GPAIS tvarkomus atliekų, gaminių, pakuočių apskaitos duomenis ar norite pateikti siūlymus kitais, GPAIS netvarkomais atliekų srities klausimais (pvz. poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, klausimai, susiję su Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje išvardytomis atliekomis), prašome paklausimus teikti institucijoms, atsakingoms dėl Jums aktualių klausimų, jų bendraisiais kontaktais:

 • Aplinkos apsaugos agentūra, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, Tel. Nr. 8 706 62 008, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, Lietuva (poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, bendrieji su GPAIS paskirtimi nesusiję atliekų tvarkymo klausimai);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, el. paštas: info@am.lt, Tel. Nr. +370 706 63661, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva (atliekų valdymo srities politikos formavimo klausimai);

Aplinkos apsaugos departamentas

 • Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. paštas: info@aad.am.lt, Tel. Nr. (8 5) 216 3385, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (pranešimai dėl pastebėtų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų, paklausimai dėl taikytinų poveikio priemonių – baudų, veiklos ribojimo ir pan.).
Pranešimai

Į Jūsų pranešimus, pateiktus pagalba@gpais.eu, siekiame operatyviai reaguoti – per  3 darbo dienas įvertiname Jūsų pranešime (paklausime) pateiktą informaciją, jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo, nustatome jo svarbą, perduodame Jūsų pranešimą nagrinėti atsakingiems specialistams.

Pateikę pranešimą galite el. paštu sulaukti prašymų pateikti papildomą informaciją. Sieksime informuoti Jus apie pranešime įvardinto sutrikimo nagrinėjimo terminus, pokyčius, apie Jūsų pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo.

Tokia informacija gali būti pateikta ir viešai, nesiunčiant Jums atskiro pranešimo (pvz. jeigu dauguma IS vartotojų negali pasiekti GPAIS sistemos), kiek tai nepažeidžia Jūsų IS tvarkomų duomenų konfidencialumo.

Jei sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (GPAIS sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos bus teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos).

Nustatę, kad pateikėte pranešimą apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmus siekdami pašalinti sutrikimą pradėsime nedelsiant. Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

Dėl skubių veiksmų tvarkant atliekas ir (ar) vykdant gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitas prašome vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo nuostatomis(Tvarka): e-tar.

NAUJAS TVARKOS PAKEITIMAS, ĮSIGALIOJĘS 2018-12-06:

Veždami atliekas, kai neveikia GPAIS informacinė sistema, pildykite Laikiną atliekų vežimo lydraščio formą, pateiktą Tvarkos 1 priede.

Tarpvalstybinių vežimų atveju dokumentus teikite ir (ar) derinkite, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d.  įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija, galiojusia iki 2018 m. sausio 1 d. bei atitinkamais Europos Sąjungos, tarptautiniais teisės aktais.

Kai pagal Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą turite informuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės instituciją, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pranešimus prašome teikti elektroniniu paštu: ppc@aad.am.lt ar regionuose veikiančių atsakingų specialistų kontaktais (aad.lrv.lt)

GPAIS apskaitos duomenis, kol bus atnaujintas GPAIS sistemos veikimas, prašome žymėti ir saugoti popieriniame arba elektroniniame formate laisva forma.

Kai dėl sutrikimų, apie kuriuos pranešame, negalite laiku pateikti ataskaitų ar suvestinių – Jums skirtas terminas jas pateikti savaime prasitęsia – duomenis galėsite teikti atnaujinus GPAIS sistemos veiklą.

Asmenis, norinčius registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade, prašome pildyti prašymo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade formą, kurią rasite čia: Gamintojų ir importuotojų sąvadas , ir prašymą pateikti mums elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt

Prašome saugoti laikinai kitu būdu pildytus duomenis, dokumentus, nes pagal Tvarkos nuostatas juos pagal Tvarkos nuostatas turėsite pateikti GPAIS atnaujinus sistemos veiklą.

Naudoti laikinąsias įrodančių dokumentų (susiejančių paliudijimų, patvirtinimų) formas (2018-12-06 pakeitimu patvirtinti Tvarkos 3, 4, 5 priedai) galite tiek, kiek pranešta apie konkretų sutrikimą dėl įrodančių dokumentų išrašymo trikdžių – sekite informaciją, netrukus pateiksime aktualių sutrikimų sąrašą, leidžiančių pereiti prie laikinųjų formų.

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. baigėsi pereinamasis laikotarpis, po kurio pabaigos atliekų susidarymo, atliekų tvarkymo, gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitos turi būti vykdomos per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS).

Informuojame, kad pirmąją GPAIS informacinės sistemos veikimo visu pajėgumu savaitę dalis naudotojų susiduria su tuo, kad veiksmai GPAIS sistemoje apdorojami ilgai, negaunamas užklausų rezultatas (trikdžiai patvirtinant duomenis, pateikiant dokumentus).

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Daugiau informacijos apie GPAIS apskaitą:

Dėl ataskaitų teikimo termino pratęsimo

Dėl esamų sutrikimų ir pranešimų