PAV, TIPK/Taršos leidimai ir kita

Rengiame ir teikiame derinimui atsakingoms institucijoms šiuos aplinkosauginius dokumentus:
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus;
 • Statinių projektų aplinkosauginius sprendinius;
 • Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti ar pakeisti;
 • Paraiškas Taršos leidimams gauti ar pakeisti;
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus;
 • Aplinkos monitoringo programas;
 • Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijas ir ataskaitas bei teršalų laboratorinius matavimus (dirbame su licencijuotomis laboratorijomis);
 • Paraiškas pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijoms gauti;
 • Paraiškas registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre;
 • Kitus dokumentus.

Paslaugų kaina sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).


Jei norite sužinoti, ar Jūsų įmonės veikla atitinka reikalavimus, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.