PAV, TIPK/Taršos leidimai ir kita

Rengiame ir teikiame derinimui atsakingoms institucijoms šiuos aplinkosauginius dokumentus:
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus;
 • Statinio projekto aplinkosauginius sprendinius;
 • Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti, atnaujinti ir koreguoti;
 • Paraiškas Taršos leidimams gauti, atnaujinti ir koreguoti;
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus;
 • Aplinkos monitoringo programas;
 • Stacionariųjų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijas, inventorizacijų ataskaitas bei laboratorinius matavimus (dirbame su licencijuotomis laboratorijomis);
 • Paraiškas pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijoms gauti;
 • Paraiškas registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre;
 • Kitus dokumentus.

Paslaugų kaina sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).

Atliekame:
 • Nemokamą įmonių aplinkosauginį vertinimą;
 • Pildome mokesčių už stacionarius ir mobilius taršos šaltinius bei gamtos išteklius deklaracijas;
 • Pildome valstybines statistines formas Nr.1 – Vanduo ir Nr. 2 – Atmosfera, deriname jas su valstybės institucijomis;
 • Vedame atliekų tvarkymo apskaitą, atliekų susidarymo apskaitą, su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitą;
 • Rengiame ir atsakingoms institucijoms teikiame atliekų tvarkymo ataskaitą, atliekų susidarymo ataskaitą;
 • Rengiame ir atsakingoms institucijoms teikiame tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos formas;
 • Kitus, su aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų vykdymų, susijusius darbus.

Paslaugų kaina sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).


Jei norite sužinoti, ar Jūsų įmonės veikla atitinka reikalavimus, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.