ITIN PAVOJINGOS MEDŽIAGOS NUOTEKOSE. KAIP ELGTIS?

Itin PAVOJINGOS MEDŽIAGOS NUOTEKOSE. kaip elgtis?

Šių metų gegužę įsigaliojo Nuotekų tvarkymo reglamento (toliau – Reglamentas) ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimai, aktualūs veiklos vykdytojams, išleidžiantiems į aplinką nuotekas, kuriose yra Reglamento 1priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų.

Naujomis nuostatomis patikslinta, kad gamybines ar komunalines nuotekas, kuriose prioritetinių pavojingų medžiagų koncentracija viršija Reglamento 1 priede nurodytą aplinkos kokybės standartą vidaus paviršiniams vandenims, išleisti į gamtinę aplinką leidžiama išleisti tik turint leidimą.

Primename, kad, vadovaujantis esamais teisės aktų reikalavimais, draudžiama pradėti naują arba keisti esamą veiklą (išskyrus atliekų tvarkymo veiklą), dėl kurios su nuotekomis į gamtinę aplinką arba nuotakyną būtų išleidžiamos prioritetinės pavojingos medžiagos, o esamas šių medžiagų išleidimas su nuotekomis turi būti palaipsniui nutrauktas.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.