KĄ NAUJO TURI ŽINOTI NUOTEKŲ TVARKYTOJAI?

Praeitų metų pabaigoje aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Nuotekų tvarkymo reglamento, nustatančio reikalavimus buitinių, gamybinių ir mišriųjų nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, naujausi pakeitimai įsigalios palaipsniui iki 2027 metų pabaigos.

Šių metų balandžio 1 d. įsigalios nauja reglamento nuostata, aktuali nuotekas į gamtinę aplinką išleidžiantiems ūkinės veiklos vykdytojams. Pavojingų medžiagų, kurių išleidimas nereglamentuotas leidime, valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė nuo šiol bus vykdoma nuotekų tyrimų planuose nustatytu dažnumu arba neplaninių tyrimų metu, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai gavus informaciją apie galimą taršą.

Atkreipiame dėmesį ir į privalomą išleistuvų, įskaitant ir nenaudojamus bei avarinius išleistuvus, išleidžiančių  nuotekas į gamtinę aplinką, ženklinimą nuotekų išleidimo vietose. Nors ši reglamento nuostata įsigalios 2022 metų sausio 1 dieną, paženklinti išleistuvus nustatyta tvarka rekomenduojame jau šiais metais.

Ūkinės veiklos vykdytojams, kurie planuoja ar vykdo ūkinę veiklą, susijusią su nuotekų surinkimu, valymu ar išleidimu į gamtinę aplinką ar nuotakyną, taip pat rekomenduojame atsižvelgti ir į tai, kad 2027 metų pabaigoje įsigalios sugriežtintos reglamento kai kurių į gamtinę aplinką ir į nuotekų surinkimo sistemą išleidžiamų teršalų, įskaitant pavojingas medžiagas, užterštumo normos.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.