REIKALAVIMAI APLINKOS ORO TERŠĖJAMS. KAS NAUJO?

Informuojame, kad šių metų gegužės 1 d. įsigaliojo naujausi Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimai, taikomi ūkinės veiklos vykdytojams, išmetantiems teršalus į aplinkos orą.

Pakeitimuose įtvirtinta prievolė paženklinti stacionarius oro taršos šaltinius, užkabinant ir užklijuojant atmosferos poveikiui atsparias lenteles su numeriu arba, kur galima, užrašius numerį ant taršos šaltinio. Užrašas turi būti aiškus, gerai įžiūrimas.

Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/12783cc23bc411eabd71c05e81f09716.

Kita aktuali naujiena – šių metų balandžio 22 d. patvirtintos Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklės, iki šiol buvusios tik rekomendacijomis.

Vadovaujantis taisyklėmis, stacionarių oro taršos šaltinių eksploatuotojai yra įpareigoti iki šių metų lapkričio 1 d. įrengti ėminių ėmimo, matavimo vietas pagal nustatytus reikalavimus. Pavyzdžiui, jei ėminių ėmimas, matavimai atliekami lauke, tokia vieta imant ėminius ir atliekant matavimus turi būti apsaugota nuo kritulių ir vėjo, o prie naujai projektuojamų taršos šaltinių tokia vieta turi būti uždara ir šildoma arba kitomis saugiomis priemonėmis užtikrinanti ėminiams imti ir matavimams atlikti reikalingą ne žemesnę kaip +5°C aplinkos temperatūrą.

Pažymėtina ir tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. stacionarių oro taršos šaltinių eksploatuotojai privalės nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 0,5 valandos nuo valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančio pareigūno prisistatymo ūkio subjekto vadovui, sudaryti sąlygas pradėti valstybinius laboratorinius tyrimus.

Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/062e8030859a11eaa51db668f0092944?jfwid=-1d5z9irjic.