ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGAS. KAS NAUJO?


ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGAS. KAS NAUJO?

Pastaraisiais metais skiriamas didelis dėmesys aplinkos apsaugos teisinei bazei tobulinti. 2020 metais vadinamuoju „Klaipėdos paketu“ priimtos naujos aplinkos monitoringo įstatymo nuostatos, o 2021 metais – ir minėtą įstatymą įgyvendinantys Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai.

Vadovaujantis naujausiais teisės aktų reikalavimais nuo šių metų liepos mėnesio ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenys privalės būti vieši ir lengvai prieinami visuomenei, skelbiant juos ūkio subjektų interneto svetainėse arba kitaip sudarant galimybę visuomenei susipažinti su minėtais duomenimis.

Pastebėtina ir tai, kad nuo praeitų metų lapkričio mėnesio laboratorijos privalo turėti leidimus arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 ne tik ūkio subjektų aplinkos monitoringo programose numatytiems teršalams tirti ar matuoti, bet ir ėminiams, skirtiems laboratoriniams tyrimams atlikti, imti.

Įsigaliojus naujiems pakeitimams reikėtų suklusti didiesiems pavojingųjų atliekų tvarkytojams, eksploatuojantiems pavojingųjų atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius, kurių pajėgumas yra 10 ir daugiau tonų per parą. Tokiems atliekų tvarkytojams, išskyrus pastate veiklą vykdančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorotojus, nuo šių metų balandžio mėnesio yra privaloma vykdyti poveikio požeminiam vandeniui monitoringą nepriklausomai nuo to ar veikla yra vykdoma uždarose patalpose ar atviroje teritorijoje.

Atsižvelgti į teisės aktų naujoves turėtų ir ūkinės veiklos vykdytojai, privalantys vykdyti su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą. Tokie veiklos vykdytojai nustatytais atvejais iki 2022 metų pabaigos privalės išplėsti nuotekose kontroliuojamų teršalų ir parametrų spektrą.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.

Nuotrauka:
Water photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com