DĖMESIO! SUGRIEŽTINTA APLINKOS APSAUGOS KONTROLĖ

DĖMESIO! SUGRIEŽTINTA APLINKOS APSAUGOS KONTROLĖ

2021 metų sausio 1 d. įsigaliojo nauji Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimai dėl valstybinių laboratorinių tyrimų ir kitų aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų tyrimų bei matavimų organizavimo ir vykdymo. Teisės akto pakeitimas yra aktualus ūkio subjektams, kurių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomoje, naudojamoje teritorijoje, objekte (statinyje, įrenginyje, patalpose ir kt.) yra taršos šaltinių, užteršta aplinka ar yra atliekų.

Vadovaujantis naujais teisiniais reikalavimais, aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai, pateikę darbuotojo pažymėjimą ir nustatytos formos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pavedimą vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus, be išankstinio įspėjimo tikrinamo objekto darbo metu arba kai yra pagrįstos informacijos ar pagrįstų įtarimų, kad viršijami aplinkos apsaugos normatyvai ar kitaip neteisėtai teršiama aplinka, ar netinkamai tvarkomos atliekos, bet kuriuo metu turi teisę, laikydamiesi teisės aktuose nustatytų sąlygų, patekti į pavedime nurodytą teritoriją ar objektą ir atlikti pavedime nurodytus matavimus bei paimti ėminius.

Teisės akte taip pat numatyta, kad Aplinkos apsaugos agentūra turi teisę pasitelkti kitus nešališkus, turinčius reikiamų specialiųjų žinių, patirties ar reikiamą įrangą asmenis matavimams atlikti bei ėminiams paimti.

Pastebėtina ir tai, kad fiziniai ir juridiniai asmenys (teršėjai) privalės apmokėti valstybinių laboratorinių tyrimų, kuriuos atlieka Aplinkos apsaugos agentūra, išlaidas, jeigu šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtinta, kad šiais tyrimais nustatyta leistinas normas viršijanti arba neleistina tarša ar netinkamai tvarkomos atliekos.

Priega per internetą: e-seimas.lrs.lt