TIPK LEIDIMAI IR TARŠOS LEIDIMAI. KĄ TURIME ŽINOTI?

Trumpai apie taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus ir taršos leidimus

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymu, fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys, pageidaujantis eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, privalo teisės aktuose nustatytais atvejais gauti rašytinį dokumentą – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba taršos leidimą.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu arba taršos leidimu suteikiama teisė eksploatuoti įrenginį, įrenginius ar jų dalį su juose nustatytomis sąlygomis.

Pažymėtina, kad vienas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas arba taršos leidimas gali būti išduodamas toje pačioje vietoje (t. y. sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose ar tik inžinerinės infrastruktūros atskirtuose sklypuose) esantiems vienam arba keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims).

Veiklos vykdytojas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba taršos leidimą naujam įrenginiui eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio veikimo (eksploatavimo) pradžios. 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas ar taršos leidimas?

Ar Jūsų planuojama ūkinė veikla nurodyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede? Jeigu taip, tuomet veiklos vykdymui privaloma gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą.

Jeigu planuojama ūkinė veikla atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nustatytus kriterijus, tuomet privaloma gauti taršos leidimą.

Esant atvejui, kai ūkinė veikla nurodyta abiejuose aukščiau išvardintų taisyklių 1 – uose prieduose, ūkinės veiklos vykdymui privaloma gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą.

Ką turime atlikti iki taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo ar taršos leidimo išdavimo?

Planuojant ūkinę veiklą svarbu žinoti, kad taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas arba taršos leidimas yra išduodamas tik įgyvendinus šias sąlygas:

 • atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros yra privalomos;
 • jei yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka.

Kaip gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą ar taršos leidimą?

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus ir taršos leidimus išduoda, keičia ir jų galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos agentūra teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais.

Siekiant gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą ar taršos leidimą, privaloma Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti pagal nustatytus reikalavimus parengtą vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:

 • paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti su joje privalomais pateikti dokumentais;
 • paraišką taršos leidimui gauti kartu su joje privalomais pateikti dokumentais.

Atlikus aukščiau išvardintų paraiškų derinimo su Aplinkos apsaugos agentūra procedūras, Jums bus išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas arba taršos leidimas.

Praktika rodo, kad aukščiau išvardintų leidimų paraiškų rengimui reikalingos specialios aplinkosauginės ir teisinės žinios, todėl ūkinę veiklą planuojančioms įmonėms rekomenduojame kreiptis į UAB „BIOSISTEMA“, kurioje dirba ilgametę aplinkosauginių dokumentų rengimo ir derinimo su atsakingomis institucijomis patirtį sukaupę specialistai.

Ūkinės veiklos vykdymas gavus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba taršos leidimą

Pažymėtina, kad gavę taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą ar taršos leidimą, atsakysite už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę bei privalėsite:

 • ūkinės veiklos objektą eksploatuoti tik pagal leidime nustatytas sąlygas;
 • neviršyti aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų;
 • savo lėšomis stebėti aplinkos teršimo laipsnį, teršimo poveikį aplinkai, užtikrinti informacijos apie tai viešumą ir sudaryti sąlygas teršimo kontrolei, jeigu eksploatuojamo ūkinės veiklos objekto veikla susijusi su kenksmingu poveikiu aplinkai;
 • nustatyta tvarka vykdyti gamtos išteklių naudojimo ir išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) į aplinką teršalų apskaitą.

Gavę taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, privalėsite eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), laikydamiesi šių principų:

 • imtis visų reikiamų taršos ir kvapų prevencijos priemonių;
 • taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus;
 • nesukelti didelės taršos;
 • užtikrinti atliekų prevenciją, o jeigu susidaro atliekos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrinti, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o kai tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti;
 • energiją naudoti efektyviai;
 • imtis priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti;
 • galutinai nutraukdami ūkinę veiklą, imtis priemonių, būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti.

Gavę Taršos leidimą, privalėsite eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), laikydamiesi šių principų:

 • imtis visų reikiamų taršos ir kvapų prevencijos priemonių;
 • nesukelti didelės taršos;
 • užtikrinti atliekų prevenciją, o jeigu susidaro atliekos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrinti, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o kai tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti;
 • energiją naudoja efektyviai;
 • imtis priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti.

Ūkinė veikla, kuriai neprivaloma turėti nei taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)  leidimo, nei taršos leidimo

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nors ir Jūsų ūkinės veiklos objekto eksploatavimui ar ūkinės veiklos vykdymui, neprivaloma gauti nei taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo, nei taršos leidimo, vadovaujantis aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais privalote laikytis tokiems objektams bei veiklai nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 2 priedo Leidimo keitimas į Taršos leidimą

Jeigu iki šiol ūkinės veiklos vykdymui turite „senąjį“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 2 priedo leidimą, išduotą pagal iki 2014 metų birželio 30 d. galiojusias Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, tuomet Aplinkos apsaugos agentūra iki 2022 m. sausio 1 d. teisės aktuose nustatyta tvarka turi inicijuoti tokio leidimo pakeitimą į taršos leidimą.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 2 priedo leidimas į taršos leidimą keičiamas neatlygintinai, tačiau, Aplinkos apsaugos agentūra, taršos leidimo projekto rengimo metu nustačiusi, jog trūksta informacijos, ar yra poreikis atnaujinti turimą informaciją arba reikalinga papildyti/tikslinti dokumentus,  gali kreiptis į veiklos vykdytoją, turintį taršos integruotos prevencijos ir kontrolės TIPK 2 priedo leidimą, prašydama pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus.

Atlikus aukščiau paminėto taršos leidimo projekto, įskaitant papildomai pateiktus dokumentus, derinimo su Aplinkos apsaugos agentūra procedūras, Jūsų turimas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 2 priedo leidimas bus pakeistas į Taršos leidimą.

Ūkinės veiklos vykdymas neturint privalomo integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo arba taršos leidimo

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymu, ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas:

 • neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, užtraukia baudą juridiniams asmenims iki 30 000 eurų;
 • neturint taršos leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas užtraukia baudą juridiniams asmenims iki 10 000 eurų.

Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint teisės aktuose nustatyto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo ar taršos leidimo, arba nesilaikant šiuose leidimuose nustatytų sąlygų:

 • užtraukia baudą asmenims iki 560 eurų;
 • užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams iki 1700 eurų;
 • užtraukia baudą kitiems atsakingiems asmenims – iki 1150 eurų.

Jeigu turite klausimų dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų ar taršos leidimų, maloniai kviečiame kreiptis šiais kontaktais: tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.

Informacija parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

Aplinkos apsaugos įstatymas. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr;

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr;

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F44C64C509B/fENQRzjcXy;

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/afd3d660a9d911e38e1082d04585b3dd/asr;

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašas. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fbe1c8c07b9211e8ae2bfd1913d66d57;

Administracinių nusižengimų kodeksas. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr.